การตรวจสอบระบบและบํารุงรักษาแจ้งเหตุเพลิงไหม

เกิดเหตุเพลิงไหมเช่น Heat Detector และ Manual Station จะมีการส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control และจะมีไฟแสดงที่ตู้ Annunciator Fire Alarm System ทำให้เราได้รูว่าเกิดเหตุที่บริเวณไหน สามารถตรวจสอบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงหรือไม่ได้อย่างรวดเร็ว  หากไม่เกิดเหตุจริงก็ให้ทำการ Reset ระบบแต่หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในจุดที่ได้ร้บสัญญาณแจ้งให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ

การทำงานของระบบหลังจากท่ีอุปกรณ์ Detector จับสัญญาณได้ระบบก็จะมีการหน่วงเวลาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าตรวจสอบโดยปกติแล้วแต่ว่าจะหน่วงเวลาไว้นานเท่าไร เช่น ประมาณ 5 นาที ถึงจะมีสัญญาณ Bell ดังเฉพาะโซนท่ีเกิดเหตุ หรือ ในกรณีที่เกิด เหตุรุ่นแรงและไม่สามารถระงบั เหตุได้ภายในเวลาอีก 3  Bell ก็จะดังทั่วทั้งอาคาร (ในขณะเดียวกัน ท่ีตู้ FTP Fire Alarm Control ก็จะส่งสัญญาณให้ระบบไฟฟ้าหรือ ลิฟต์ และ พักลมระบายอากาศ ก็จะทำงานทันทีตามการตั้งค่าไว้)

อุปกรณ์ที่แจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบไปด้วย

  1. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
  2. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
  3. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟด้วยแสงเซ็นเซอร์
  4. ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุ