การตรวจสอบระบบและบํารุงรักษาแจ้งเหตุเพลิงไหม

เกิดเหตุเพลิงไหมเช่น Heat Detector และ Manual Station จะมีการส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control และจะมีไฟแสดงที่ตู้ Annunciator Fire Alarm System ทำให้เราได้รูว่าเกิดเหตุที่บริเวณไหน สามารถตรวจสอบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงหรือไม่ได้อย่างรวดเร็ว  หากไม่เกิดเหตุจริงก็ให้ทำการ Reset ระบบแต่หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในจุดที่ได้ร้บสัญญาณแจ้งให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ การทำงานของระบบหลังจากท่ีอุปกรณ์ Detector จับสัญญาณได้ระบบก็จะมีการหน่วงเวลาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าตรวจสอบโดยปกติแล้วแต่ว่าจะหน่วงเวลาไว้นานเท่าไร เช่น ประมาณ 5 นาที ถึงจะมีสัญญาณ Bell ดังเฉพาะโซนท่ีเกิดเหตุ หรือ ในกรณีที่เกิด เหตุรุ่นแรงและไม่สามารถระงบั เหตุได้ภายในเวลาอีก… Read more